FANDOM


RainingBakugan
Vestroia là hành tinh song song với trái đất.Dó là một hành tinh của các Bakugan và cũng là nơi xuất phát của Bakugan.Tất cả các Bakugan đều có nguồn gốc từ đó. Thời xưa Vestroia là một hành tinh xinh đẹp.Tấtcả các Bakugan sống trong hoà bình.Nhưng từ khi Naga định chở thành con Bakugan mạnh nhất và đã tìm điến trung tâm của Vestroia.Vì thế sự cân bằng của Vestroia đã bị phá hủy và chia Vestroia ra thành 6 phần.Mỗi không gian là một đặc tính.Những đặc tínhBearbeiten

Störung durch Adblocker erkannt!


Wikia ist eine gebührenfreie Seite, die sich durch Werbung finanziert. Benutzer, die Adblocker einsetzen, haben eine modifizierte Ansicht der Seite.

Wikia ist nicht verfügbar, wenn du weitere Modifikationen in dem Adblocker-Programm gemacht hast. Wenn du sie entfernst, dann wird die Seite ohne Probleme geladen.

Auch bei FANDOM

Zufälliges Wiki